barndom mjukdelssarkom (pdqто): behandling [] -behandling av nydiagnostiserade barndom mjukdelssarkom

Adipocytic Tumörer

Cancer prevention är de åtgärder som vidtagits för att minska risken att få cancer. Genom att förhindra cancer, är antalet nya fall av cancer i en grupp eller population sänkas. Förhoppningsvis kommer detta att minska antalet dödsfall orsakade av cancer; För att förhindra att nya cancer från att starta, forskare titta på riskfaktorer och skyddsfaktorer. Allt som ökar din chans att utveckla cancer kallas en cancerrisk faktor, något som minskar din risk att utveckla cancer kallas cancer skyddande …

Liposarkom är sällsynt i den pediatriska populationen. I en genomgång av 182 pediatriska patienter med vuxen-typ sarkom, endast 14 hade diagnosen liposarkom. [1] En retrospektiv studie identifierades 34 patienter yngre än 22 år från 1960 till 2011. [2] Det var ungefär lika många manliga och kvinnliga patienter och medianåldern var 18 år. I en internationell klinisk-patologisk översyn, var egenskaperna hos 82 fall av barn liposarkom rapporterats. Medianåldern var 15,5 år och honor oftare påverkas. [3] I båda rapporterna, den stora majoriteten av patienterna hade myxoid liposarkom.

Liposarkom kan grovt delas in i följande fyra stora grupper

Den stora majoriteten av liposarkom i barn- och ungdoms åldersgrupp är låg kvalitet. Myxoid liposarkom är typiskt låg kvalitet. Pleomorfa liposarkom är typiskt hög kvalitet och mycket mer benägna att utveckla metastaser. Metastas till lymfkörtlar är mycket ovanligt, och den stora majoriteten av metastaser är pulmonell. Tumörer som uppstår i periferin är mer benägna att vara låg grad och myxoid. Tumörer som uppstår centralt är mer benägna att vara hög kvalitet, pleomorfa, och närvarande med metastaser eller återkomma med metastaser.

Behandling

Kirurgi är den viktigaste behandlingen för liposarkom. Efter kirurgisk resektion av myxoid liposarkom, händelsefri överlevnad (EFS) och total överlevnad (OS) är ungefär 90%. Lokala upprepningar har sett och styrs med en andra resektion av tumören. Högre grad eller centrala tumörer förknippas med en betydligt högre risk för död. I en retrospektiv genomgång, 5-års överlevnad för centrala tumörer var 42%. I den internationella granskningen, sju av tio patienter med pleomorfa myxoid liposarkom dött på grund av sin sjukdom. [3] Om första operationen är ofullständig, bör åter excision utföras för att uppnå ett stort utrymme för resektion. Det finns rapporter om användningen av kemoterapi för att minska storleken på liposarkom före operation för att underlätta fullständig resektion, särskilt i centrala tumörer. [4, 5] roll adjuvant kemoterapi för liposarkom är dåligt definierad. Det verkar inte finnas ett behov av någon adjuvant terapi för helt opererande myxoid liposarkom. Även med användning av adjuvant kemoterapi, förblir överlevnaden av pleomorfa liposarkom dålig. [6]